Elstyrkens behandling af persondata

Underretning om indsamling af persondataoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal Elstyrken give en række oplysninger om vores behandling af personhenførbare oplysninger. På denne side er der en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Elstyrken A/S er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Elstyrken A/S
Mesterlodden 40
2820 Gentofte                                                                             
CVR-nr.: 3552 4193
Telefon: 70707171
Mail: info@elstyrken.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Levering af ydelser og service eller salg af produkter, som kunder aftaler med virksomheden.

  • Fakturering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Persondataforordningens Artikel 6 stk. 1 litra b. og c med det formål at kunne indgå kontrakten med dig/kunder samt opfylde kontrakten.

  • Persondataforordningens Artikel 6 stk. 1 litra c med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser. De forpligtelser fremgår bl.a. bogføringsloven, købsloven og garantiforpligtigelser.

  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) med henblik udsendelse af info- og nyhedsmails samt markedsføring til eksisterende kunder med relevante produkter eller ydelser, der ligger i forlængelse af allerede tidligere købte produkter eller ydelser.

  • ”Persondataforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a. med det formål at sende emails med markedsføring mv., når du har afgivet samtykke.”

     

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn/firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, fakturerings- og transaktionsoplysniger.  


Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere som f.eks. Ordrestyring.dk og Economics. Elstyrken opbevarer data i skyen og anvender Office 365, OneDrive og Dropbox.


Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysninger indsamles alene fra dig ifm. vi afgiver tilbud og eventuelt indgår kontrakt.

 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter seneste udført arbejde eller tilbud til dig, medmindre at vi som følge af lovgivning eller andre forhold er nødsaget til at beholde dem i længere tid (f.eks. ved udvidet garanti). Ved udvidet garanti opbevarer vi dine oplysninger i 10 år.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke dine data til automatiske afgørelser, herunder profilering til brug herfor.

 

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du i anden anledning har givet os et samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage (f.eks. testimonials). Tilbagetrækningen sker ved at kontakte os via oplysningerne under punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykker og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klageret til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.